Chào mừng quý vị đến với Website của vu_binh_nga.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

trọng lực - đơn vị lực

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Đặng Thúc Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:50' 14-10-2010
Dung lượng: 257.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
10/14/2010
1
B? môn: V?t Lý
L?p 6
BÀI 8:
TRỌNG LỰC
ĐƠN VỊ LỰC


10/14/2010
2
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi:

Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng?
10/14/2010
3
Nội dung bài học
Trọng lực là gì?
Phương và chiều của trọng lực
Đơn vị lực
10/14/2010
4
I. Trọng lực là gì?
1. Thí nghiệm:
a. Treo một vật nặng vào lò xo, ta thấy lò xo bị dãn ra
10/14/2010
5
C1:
Lò xo có tác dụng lực vào quả nặng không?
Lực đó có phương và chiều như thế nào?
Tại sao quả nặng vẫn đứng yên?
Trả lời:
Lò xo đã tác dụng lực vào quả nặng. Lực có phương thẳng đứng và có chiều từ dưới lên. Quả nặng vẫn đứng yên vì có hai lực tác dụng vào quả nặng cân bằng nhau.
10/14/2010
6
b. Cầm một viên phấn trên tay rồi đột nhiên buông tay ra.

C2: Điều gì chứng tỏ có một lực tác dụng lên viên phấn. Lực đó có phương và chiều như thế nào?
Trả lời:
Phấn rơi xuống đất chứng tỏ có một lực tác dụng lên viên phấn. Lực này có phương thẳng đứng và có chiều hướng từ trên xuống.
10/14/2010
7
C3: Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:(lực hút, Trái đất, cân bằng, biến đổi)

- Loø xo bò daõn daøi ra ñaõ taùc duïng vaøo quaû naëng moät löïc keùo leân phía treân. Theá maø quaû naëng vaãn ñöùng yeân. Vaäy phaûi coù moät löïc nöõa taùc duïng vaøo quaû naëng höôùng xuoáng phía döôùi ñeå .…..…………. vôùi löïc cuûa loø xo. Löïc naøy do .……….…….. taùc duïng leân vaät naëng.
cân bằng
Trái Đất
10/14/2010
8

- Khi vieân phaán ñöôïc buoâng ra noù baét ñaàu rôi xuoáng. Chuyeån ñoäng cuûa noù ñaõ bò ..…………… Vaäy phaûi coù moät .…….…..…. Vieân phaán xuoáng phía döôùi. Löïc naøy do ..……..…… taùc duïng leân vieân phaán.

2. Kết luận:
a. Trái Đất tác dụng lực hút lên mọi vật. Lực này gọi là trọng lực.
b. Trong đời sống hằng ngày, nhiều khi người ta còn gọi trọng lực tác dụng lên một vật gọi là trọng lượng của vật.
biến đổi
lực hút
FOR MORE INFO...
10/14/2010
9
II. Phương và chiều của trọng lực:
1. Phương và chiều của trọng lực:

Dây dọi (hình 8.2) là dụng cụ mà thợ xây dùng để xác định phương thẳng đứng. Dây dọi gồm một quả nặng treo vào 1 sợi dây mềm. Phương của dây dọi là phương thẳng đứng.
hình
10/14/2010
10
C4: Dùng từ thích hợp trong khung điền vào chỗ trống trong các câu sau: (thẳng đứng, từ trên xuống dưới, cân bằng, dây dọi)

a. Khi quả nặng treo trên dây dọi đứng yên thì trọng lượng của quả nặng đã ........... với lực kéo của sợi dây. Do đó phương của trọng lực cũng là phương của .......... tức là phương .........
cân bằng
thẳng đứng
dây dọi
10/14/2010
11
b. Căn cứ vào hai thí nghiệm của hình 8.1 và hình 8.2 ta có thể kết luận là chiều của trọng lực hướng ..........
2. Kết luận:
C5: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:
Trọng lực có phương .......... và có chiều ........
từ trên xuống dưới
từ trên xuống
thẳng đứng
10/14/2010
12
III. Đơn vị lực:

Đơn vị chính của lực là Niutơn ( kí hiệu là N).
Trọng lượng của 1 quả cân 100g được tính tròn là 1N.
10/14/2010
13
Ghi nhớ:
- Trọng lực là lực hút của Trái Đất.
- Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía Trái Đất.
-Trọng lực tác dụng lên một vật còn gọi là trọng lượng của vật đó.
-Đơn vị của lực là Niutơn(N). Trọng lượng cuả quả cân 100g là 1N.

Về nhà:
1.Học thuộc phần ghi nhớ, tập làm lại các câu hỏi C.
2.Làm bài tập từ 8.1 đến 8.4 ( sách bài tập).
 
Gửi ý kiến

ẢNH THÀNH VIÊN